Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zorg Groep Paulo Boer (ZGPB)  

Kwaliteit   
Kwaliteit is dat wat de cliënt verwacht. Met dit uitgangspunt streven wij ernaar om de kwaliteit te borgen en telkens te verbeteren waar nodig. Dit betekent dat wordt vastgelegd wat wij doen vanuit een bepaald doel. Gedurende het afgesproken traject worden deze doelen met de cliënt geëvalueerd.  

Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, verleent u uw medewerking aan het een tevredenheidsonderzoek. De uitkomsten worden met u besproken. De uitkomsten worden in geanonimiseerde vorm gebruikt t.b.v. ons kwaliteitssysteem.   

Privacy   
Wij gaan zorgvuldig met uw privacy om. Privacygevoelige informatie wordt uitsluitend beveiligd verstuurd, tenzij u akkoord geeft om dit op een andere wijze te doen. Wij maken gebruik van Whatsapp en attenderen u erop dat u hier ook akkoord voor geeft om op die wijze te communiceren, aangezien dit communicatiemiddel niet volledig beveiligd is. In Ons Dossier (ONS Nedap Healthcare) maken we het dossier op, waar alleen betrokken medewerkers van onze organisatie inzicht in hebben en u ook. Eventuele video opnamen dienen ter ondersteuning aan het begeleidingstraject of voor leerdoeleinden voor de begeleider. Video opnamen zijn geen onderdeel van het dossier, blijven eigendom van de begeleider en worden vernietigd nadat zij zijn gebruikt voor bovenstaande doeleinden.   

Geheimhouding   
Wij hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Uw trainer/begeleider kan alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken. Alleen in noodsituaties, bijvoorbeeld als mensen in gevaar komen, kan de trainer/begeleider de geheimhoudingsplicht doorbreken. Uw trainer/begeleider kan wanneer zij dat nodig acht over overleg plegen met collega’s. Deze collega’s hebben ook een geheimhoudingsplicht. Er wordt respectvol en zorgvuldig met de informatie omgegaan.   
 

Afspraken wijzigen    
U kunt tot 24 uur van tevoren een afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Wordt een afspraak korter dan 24 uur van tevoren afgezegd, dan zullen wij de kosten à € 65,- in rekening brengen.     
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
Bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis de norm voor professionals in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.   

Via de (5) stappen van de meldcode wordt besloten over het al dan niet doen van een melding.  

Terugkoppeling verwijzer 
U geeft toestemming voor terugkoppeling aan de verwijzer (huisarts, kinderarts e.d. of de functionaris van het Centrum Jeugd en Gezin van de gemeente), als dit noodzakelijk is binnen de behandeling of bij afsluiting.   
 

Klachten   
Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Laat het ons weten. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen. Daarnaast is ZGPB aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling via Zorgkracht 12.   

× Heb jij vragen voor ons?